Blog

przeprowadzenie upadłości konsumenckiej
Upadłość konsumencka – co to? Zgodnie z art. 10 ustawy prawo upadłościowe to sądowe postępowanie przeznaczone dla tych, którzy stali się niewypłacalni. Polega na umorzeniu części lub wszystkich zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, powstałych na skutek różnych powodów, tj. nagła utrata pracy lub innego źródła dochodu, wypowiedzenie umowy kredytowej
Konsekwencje ogłoszenia upadłości
Upadłość spółki cywilnej Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia interesów  ze wspólnikiem. Wyróżnia się prostotą jej prowadzenia, księgowania oraz charakteryzuje się niskimi kosztami jej założenia. W wielu aspektach przeważa nad spółkami osobowymi, natomiast należy pamiętać jakie są konsekwencje zdecydowania się na właśnie taką formę prowadzenia działalności gospodarczej. Czy możliwa jest
Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty
Nakaz zapłaty Nakaz zapłaty w większości przypadków kojarzy się z windykacją, jednak pod tym pojęciem należy rozumieć orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Możemy rozróżnić dwa rodzaje nakazów zapłaty: nakaz uzyskiwany w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w
Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą Prowadzenie przez przedsiębiorcę jednoosobowej działalności gospodarczej wiążę się z ryzykiem. Każdy przedsiębiorca może stracić płynność finansową, stać się niewypłacalny, a ostatecznie upaść. Na podstawie obowiązujących przepisów możemy dojść do wniosku, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się nie wypłacalny. Dłużnik
Skutek przedawnienia
Przedawnienie w prawie cywilnym Przedawnienie to instytucja prawna występująca w wielu gałęziach prawa, między innymi w prawie cywilnym. Według ustawy z 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (DZ.U.1964 nr 16 poz.93) polega ona na tym, że po upływie określonej ilości czasu dłużnik może się uchylić od zaspokojenia wierzyciela. Wyjątek stanowi zrzeczenie
© 2023 All rights reserved Development: www.advit.pl
ZGŁOŚ PORADĘ