Co zrobić gdy dłużnik uchyla się od spłaty swoich zobowiązań?

Dłużnik uchyla się od spłaty zobowiązań

Co zrobić gdy dłużnik uchyla się od spłaty swoich zobowiązań?

W obecnych czasach utrzymanie płynności finansowej stanowi istotę funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Każdy z nas ma zobowiązania z których powinien się wywiązywać. Odzyskiwanie należności kojarzy się długim procesem sądowym, nękaniem przez firmy windykacyjne, wezwaniami do zapłaty czy też egzekucją komorniczą polegającą na zajęciu rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę. Obecna sytuacja na świecie związana z pandemią nie ułatwia dochodzenia wierzytelności od nierzetelnego dłużnika. Jednak nie w każdym wypadku proces odzyskiwania pożyczonych środków od nieuczciwego kontrahenta oznacza długi, żmudny proces.

Czytaj również – Negocjacje z dłużnikiem

W sytuacji kiedy z okoliczności sprawy wynika, że sąd nie musi rozpatrywać wielu spornych kwestii i zostanie poprawnie sporządzony pozew, złożony wraz z załącznikami stanowiącymi dowody dla potwierdzenia stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, sąd bądź referendarz sądowy może rozstrzygnąć spór na posiedzeniu niejawnym bez wyznaczenia terminu rozprawy w trybie postępowania nakazowego lub upominawczego.

Postępowanie nakazowe

W tym trybie sąd rozpozna sprawę, jeżeli wierzyciel który w tym przypadku występuję jako powód udowodni w sposób nie budzący wątpliwości swoje roszczenie pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, popierając je odpowiednimi dokumentami, które w przedmiotowej sprawie mają szczególną moc. Jak wynika z treści art. 485 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r – Kodeks postępowania cywilnego – dokumentami o szczególnej mocy są;

  1. Dokument urzędowy;
  2. Zaakceptowany przez dłużnika rachunek;
  3. Wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.
  • §2 tego samego artykułu wskazuje nam, że możemy również dochodzić swoich roszczeń, które wynikają z weksla lub czeku o ile ich treść nie budzi żadnych wątpliwości.

Składając pozew należy pamiętać, aby formułując jego treść zawnioskować o rozpoznanie jego sprawy w postępowaniu nakazowym i załączyć niezbędne dokumenty. W przeciwnym razie sąd pomimo spełnienia powyższych przesłanek skieruję sprawę do rozpoznania w postępowaniu zwykłym. To zdecydowanie negatywnie wpłynie na jego szybkość i koszty procesu.

Jeśli powód prawidłowo udowodni swoje roszczenie przez dokumenty o których mowa wyżej oraz poprawnie złoży pozew. Sąd uwzględni powództwo i wyda nakaz zapłaty w którym zobowiąże pozwanego do zaspokojenia w całości roszczenia powoda w terminie dwóch tygodnia od doręczenia nakazu zapłaty. W tym terminie pozwanemu przysługuję również możliwość podniesienia zarzutów wobec wydanego nakazu zapłaty. Jeżeli tego nie zrobi staję się on prawomocny.

W przypadku dalszej zwłoki dłużnika po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty wierzyciel może podjąć dalsze działania zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności za pomocą komornika sądowego. Dlatego warto pilnować terminu prawomocności wyroku.

Postępowanie upominawcze

Zgodnie z treścią art. 499 § 1 kodeksu postępowania cywilnego ,,Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach określonych w art. 4801 § 1, chyba że według treści pozwu:

  1. Roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
  2. Twierdzenia co do faktów budzą wątpliwości;
  3. Zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.’’

Roszczenie jest oczywiście bezzasadne

Odnosi się to do sytuacji, kiedy dochodzimy roszczenia pieniężnego np. zapłaty zaległej faktury. A w toku sprawy okażę się, że faktura ta została już opłacona.

 

Zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego

W tym przypadku odmowa wydania nakazu zapłaty występuję, gdy domagamy się w pozwie zapłaty kwoty wynikającej z faktury, ale sami jesteśmy zobowiązani do wykonania jakiegoś świadczenia np. dostarczenia towaru do kontrahenta.

Powód ma możliwość wniesienia pozwu również drogą teleinformatyczną w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym, które ma charakter fakultatywny. W przypadku zdecydowania się na ten tryb. Zarówno pierwsze jak i kolejne pisma w sprawie wnosi jedynie za pośrednictwem systemu informatycznego. Rozpoznawanie tego typu spraw rozstało przekazane Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód. Natomiast jako właściwy organ odwoławczy w elektronicznym postępowaniu upominawczym wskazano II Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Lublinie.

Zapraszamy na naszego Facebooka!

Polecane artykuły