Jak bronić się przed firmami windykacyjnymi ?

Jak bronić się przed firmami windykacyjnymi?

Jak bronić się przed firmami windykacyjnymi?

Na samym początku cofnijmy się do Czasów Cesarstwa Rzymskiego – genezy powstania firm windykacyjnych – instytucji prawnej z łac. rei vindicatio, której celem funkcjonowania było doprowadzenie do odzyskania rzeczy w której posiadanie weszła osoba nieuprawniona. Aby lepiej zrozumieć temat zadłużenia warto znać podstawową siatkę pojęciową, która w tym temacie występuję, a mianowicie:

Dług – zazwyczaj świadczenie pieniężne wobec wierzyciela, które powstało na podstawie zawartej z nim umowy;

Dłużnik – osoba fizyczna lub prawna, która wskutek braku należytego wywiązania się z umowy nie pokryła kosztów zakupionych towarów lub zrealizowanych usług;

Wierzyciel – osoba fizyczna lub podmiot, wobec którego dłużnik posiada swoje zobowiązanie;

Wierzytelność – to nic innego jak instytucja uprawniająca wierzyciela do dochodzenia swoich roszczeń majątkowych;

Przedawnienie – następuję po upływie określonego w ustawie terminu, nie oznacza jednak anulowania długu, a jedynie brak obowiązku do jego zrealizowania;

Rodzaje windykacji

Podmioty specjalizujące się w wykorzystywaniu braku wiedzy dłużników odnośnie zadłużenia lub instytucji przedawnienia stosują wypracowane techniki egzekwowania należności. Między innymi polubowne załatwienie sprawy tzw. windykacja polubowna inaczej miękka. Zakłada ona obserwacje dłużnika w celu wypracowania odpowiednich warunków porozumienia, które zaakceptują obie strony sporu. Dotyczy to między innymi; kontaktu telefonicznego z różnych numerów telefonów; wysyłania ponagleń do zapłaty przy pomocy listów i SMS-ów. W drodze windykacji miękkiej można również zgłosić informacje o nich do Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Jest to baza pozwalająca ocenić ryzyko w przypadku próby nawiązania współpracy np. firmy telekomunikacyjnej z osobą fizyczną lub innym przedsiębiorcą, który opóźnia lub unika spłaty zaciągniętych zobowiązań. W ten sposób przedsiębiorcy mogą opóźnić wstąpienie na drogę sądową czy skorzystać z pomocy komornika. A nawet zupełnie zrezygnować z tych rozwiązań odzyskania należności, ponieważ większość dłużników traktuję firmy windykacyjne jak ostatnie ogniwo tego łańcucha układu pokarmowego.

To może Cię zainteresować – Prawa dłużnika

Kolejnym rodzajem egzekwowania należności wypracowanym przez tego typu firmy jest windykacja twarda. Jeżeli polubowne załatwienie sprawy spotyka się z nagminną odmową przez stronę zobowiązaną do zapłaty. Lub w przypadku gdy nie są skuteczne inne drogi wypracowania porozumienia przy użyciu windykacji miękkiej. Wówczas w celu odzyskania wierzytelności przez firmy windykacyjne w imieniu wierzyciela wstępują na drogę sądową.

Windykacja terenowa

Codzienne telefony od pracowników firm windykacyjnych to koszmar na jawie dla zadłużonych. Tym bardziej że odbywa się on przy użyciu wielu numerów telefonów, w celu zminimalizowania ryzyka nieodebrania przez dłużnika połączenia. Zawsze jednak można się szybko rozłączyć i nie rodzi to dodatkowych negatywnych skutków w postaci pogorszenia sytuacji zadłużonego. Innym sposobem jest windykacja terenowa i tu koniecznie musisz wiedzieć, że jest to działanie często przekraczające uprawnienia tych firm, a nawet balansujące na granicy prawa. PAMIĘTAJ ! Nie musisz otwierać drzwi i wpuszczać windykatora do swojego domu, absolutnie nic nie nakłada na Ciebie takiego obowiązku. Poprzez stosowanie tej techniki, windykatorzy próbują zastraszyć dłużników, aby uzyskać zapłatę należności. Nie zwlekaj tylko zakomunikuj, że wzywasz policję.

UOKIK ‘’ogniem na natręta’’

Jak wskazano wyżej praktyki egzekwowania należności przez podmioty trudniące się w ich odzyskiwaniu balansują albo wręcz przekraczają granice prawa. O takich incydentach należy powiadomić policję, jednak często nie daję to oczekiwanych rezultatów. Urząd  Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem centralnej administracji państwowej i pod jego ‘’bat’’ należy skierować niezgodne z prawem działania podmiotów windykacyjnych. UOKIK przeprowadza postępowanie badając stosowanie nieuczciwych praktyk i jak wykazało w postępowaniu przeciwko Ultimo, firma ta informowała o nieprawdziwych, znacznie zawyżonych kosztach procesu sądowego, a wywierana przez nich presja przybierała już charakter nękania. Podmiot ten informował również o przekazaniu informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Kredytowej (BIK), warto podkreślić, że tego typu podmiot nie posiada odpowiednich uprawnień aby dokonać takiej czynności.

Urząd wskazał, że firmy windykacyjne jako sygnatariusze Zasad Dobrych Praktyk przedsiębiorców w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych są zobowiązani do dbałości o prawa konsumenta dłużnika.

Zapraszamy na naszego Facebooka!

Polecane artykuły