Nakaz zapłaty

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty w większości przypadków kojarzy się z windykacją. Jednak pod tym pojęciem należy rozumieć orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Możemy rozróżnić dwa rodzaje nakazów zapłaty:

 1. nakaz uzyskiwany w postępowaniu nakazowym,
 2. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

W obu przypadkach po uprawomocnieniu się nakazu możliwe jest prowadzenie wobec dłużnika egzekucji.

Przesłanki wydania nakazu zapłaty

W postępowaniu nakazowym, sąd wydaję nakaz zapłaty, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 1. dokumentem urzędowym,
 2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
 3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznanie długu,
 4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym,
 5. wekslem, czekiem, warrantem lub rewersem, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości,
 6. umową handlową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,
 7. wyciągiem z ksiąg bankowych, opatrzonych podpisem upoważnionej osoby oraz dowodem doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty,

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, ze pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. Nakaz zapłaty z chwilą jego wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności, a w przypadku wydania nakazu zapłaty na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staję się natychmiast wykonalny po upływie dwóch tygodni jakie pozwany ma na zaspokojenie roszczenia.

Czytaj również – Wezwanie do zapłaty – Jakie ma znaczenie?

Kiedy wydanie nakazu zapłaty jest niedopuszczalne?

Wydanie nakazu zapłaty jest niedopuszczalne, jeżeli według treści pozwu:

 1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
 2. twierdzenia co do faktów budzą wątpliwości,
 3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
 4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju,

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej, termin na jego złożenie wynosi dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami. W przypadku nie dochowania terminu sąd odrzuca zarzuty niezależnie od ich zasadności. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać:

 1. czy zaskarża sprzeciw w całości czy w części,
 2. przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz
 3. okoliczności faktyczne i dowody,

W przypadku postępowania nakazowego, gdy zostanie wniesiony sprzeciw, to nakaz zapłaty nie traci mocy. Stanowi więc zabezpieczenie, aż do chwili, gdy zostanie wydany ostateczny wyrok. W razie zmiany okoliczności powód może żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy. Natomiast w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem.

Możliwość rozłożenia świadczenia na raty

W przypadku świadczenia, którego dłużnik nie jest w stanie spełnić natychmiastowo z powodu trudnej sytuacji majątkowej i rodzinnej, może wystąpić z wnioskiem do sądu o rozłożenie tego świadczenia na raty. Możliwość odroczenia obowiązku zapłaty części należności ustalonej przez sąd przewiduję wprost art. 320 kodeksu postępowania cywilnego, stanowi on bowiem, że W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

Zapraszamy na naszego Facebooka!

Polecane artykuły