Upadłość przedsiębiorcy – jednoosobowa działalność gospodarcza

Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Prowadzenie przez przedsiębiorcę jednoosobowej działalności gospodarczej wiążę się z ryzykiem. Każdy przedsiębiorca może stracić płynność finansową, stać się niewypłacalny, a ostatecznie upaść. Na podstawie obowiązujących przepisów możemy dojść do wniosku, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik stał się niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaję zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuję się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Cel postępowania

Od marca 2020 r. nastąpiły istotne zmiany w przepisach. Mianowicie głównym celem postępowania prowadzonego wobec przedsiębiorcy będącym osoba fizyczną jest od tej pory jego oddłużenie. Zdawałoby się więc, że zaspokojenie interesu wierzycieli schodzi na drugi plan. Należy również wskazać, że uchylono przepis nakazujący sądowi oddalenie wniosku o upadłość byłego przedsiębiorcy, który w okresie uprzednich dziesięciu lat nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Tak więc przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką na następny dzień po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj również – Stan niewypłacalności – upadłość konsumencka czy restrukturyzacja?

Tok postępowania

Zasadniczą zmianą sposobu umarzania zobowiązań jednoosobowego przedsiębiorcy jest ujednolicenie regulacji w ten sposób, że zarówno upadły konsument, jak i przedsiębiorca podlegają identycznemu procesowi oddłużania. Jest to bardzo istotna zmiana dla przedsiębiorcy. W ówczesnym stanie prawnym osoba prowadząca działalność gospodarczą nie mogła zostać oddłużona bez ustalenia planu spłaty. Zgodne z nowelizacją dłużnik otrzymał możliwość oddłużenia w następujący sposób;

 1. Ustalenie planu spłaty na wniosek,
 2. Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, przy oczywistej i trwałej niezdolności do dokonywania jakichkolwiek spłat przez upadłego.

Obowiązek złożenia wniosku

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawny obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, gdy jego firma ma długi których nie jest w stanie spłacić. Termin na złożenie takiego wniosku wynosi 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 1000 zł. Ponadto trzeba jeszcze uiścić zaliczkę na koszty postępowania upadłościowego w kwocie nieco ponad 5000 zł. Od 2020 r. byli przedsiębiorcy mogą składać wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez konieczności wcześniejszego ogłoszenia upadłości swojej firmy bez przewidywanej wcześniejszej sankcji, o której mowa wyżej.

Obowiązkowe elementy wniosku o upadłość

Wniosek o upadłość przedsiębiorcy musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę;
 2. Numer PESEL lub KRS ( w zależności czy przedsiębiorca podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego );
 3. Siedzibę dłużnika;
 4. Wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji wraz z adresatami;
 5. Wskazanie likwidatorów ( o ile są ustanowieni ) wraz z adresatami;
 6. Wskazanie wspólników z imienia i nazwiska oraz przez podanie adresu, którzy odpowiadają za zobowiązania ( dotyczy jedynie spółek handlowych );
 7. Wskazanie miejsca podstawowej działalności dłużnika;
 8. Uzasadnienie wniosku;
 9. Informację czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych bądź prowadzenia systemu interoperacyjnego;
 10. Informację czy dłużnik jest spółką publiczną;

Dłużnik składając wniosek o upadłość swojej firmy jest zobowiązany do przedstawienia szeregu dokumentów. Jeżeli nie ma możliwości przedstawienia któregoś z nich, to powinien podać przyczynę oraz ją uzasadnić. Dodatkowo przedsiębiorca ogłaszający upadłość obowiązany jest złożyć oświadczenie co do prawdziwości danych zwartych we wniosku. Niezbędnymi dokumentami dołączanymi do wniosku są:

 1. Aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną;
 2. Bilans sporządzony na potrzeby postępowania upadłościowego lub oświadczenie biura rachunkowego o braku możliwości sporządzenia takiego bilansu z uwagi na formę rozliczenia;
 3. Spis wierzycieli;
 4. Oświadczenia o spłatach wierzytelności w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 5. Spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika;
 6. Wykaz tytułów egzekucyjnych i tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. Lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika;
 8. Dowód uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania upadłościowego;

Zapraszamy na naszego Facebooka!

Polecane artykuły