Zajęcie pensji przez komornika w 2021

                 ,,Zajęcie komornicze’’ to wyrażenie, które wywołuję w ludziach bardzo negatywne emocje, takie jak; stres, złość, smutek itp. Dodatkowo w przypadku, gdy zarabiamy najniższą krajową pojawia się pytanie ,,z czego będę żyć ?’’.

            Na samym początku odpowiemy sobie na zadane wyżej pytanie. Otóż niezmiennie od 2004 r. obowiązuję przepis z którego treści wynika, że kwotą wolną od potraceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek i wpłat do pracowniczego planu kapitałowego, stanowi o tym art. 871 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Należy pamiętać, że alimenty stanowią wyjątek i mogą być dochodzone przy pomocy egzekucji komorniczej, pomimo iż zobowiązany do ich płacenia zarabia najniższą krajową.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a wysokość zajęcia

            W ostatnich latach wzrost minimalnego wynagrodzenia był bardzo dynamiczny i niósł ze sobą wiele konsekwencji, a jedną z nich jest bez wątpienia wzrost cen za towary i usługi. Poniżej znajduję się tabela, która obrazuję wzrost minimalnego wynagrodzenia na przestrzeni ostatnich 6 lat;

Okres 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Kwota wynagrodzenia 1.850 zł 1.480 zł (I rok pracy)
Okres 1.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
Kwota wynagrodzenia 2.000 zł
Okres 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Kwota wynagrodzenia 2.100 zł
Okres 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Kwota wynagrodzenia 2.250 zł
Okres 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Kwota wynagrodzenia 2.600 zł
Okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Kwota wynagrodzenia 2.800 zł

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Co warto również nadmienić, w lipcu b. r. rząd przyjął propozycje minimalnego wynagrodzenia na rok 2022 i miałoby ono wynosić 3 tysiące zł brutto.

Długi alimentacyjne

            W praktyce wiele osób uchyla się od płacenia alimentów, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji jakie niesie za sobą niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego. Co prawda już po dwóch miesiącach kiedy to komornik stwierdza bezskuteczność prowadzenia egzekucji, osoba uprawniona do pobierania alimentów może złożyć wniosek w urzędzie miasta o ustalenia prawa do pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

            W przypadku kiedy komornik podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu alimentów, mało kto wie, że może on zająć nawet do 60 procent wynagrodzenia takiego dłużnika. W takim przypadku komornik kontaktuję się z pracodawcą w celu poinformowania go o zajęciu wynagrodzenia za pracę z jednoczesnym zobowiązaniem go do przekazywania ustalonej części pensji na rzecz spłaty zobowiązania alimentacyjnego. Pracodawca, który sprzeciwi się i nie będzie chciał współpracować może zostać ukarany karą grzywny nawet do 5 000 tysięcy złotych. Od grudnia 2019 r. pracodawca jest zobowiązany również do przekazywania informacji o dochodach takiego dłużnika do ZUS nie mniej niż raz w miesiącu, co ułatwia i przyspiesza czynności jakie podejmuje komornik w celu uzyskania tych informacji.

Sposoby zajęcia komorniczego

            W celu wyegzekwowania należności z tytułu alimentów komornik może podjąć następujące czynności:

Egzekucja z ruchomości

            Jak stanowi art. 845 § 2 KPC zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Z kolei § 2a tego samego przepisu mówi nam o tym, że w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością. Co do zasady komornik może prowadzić egzekucję ze wszystkich ruchomości dłużnika, jednakże istnieją ruchomości, które z przyczyn humanitarnych i społecznych komornik zająć nie może, a są to między innymi: pościel, bielizna, przedmioty urządzenia domowego, ubranie codzienne itp.

            Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 grudnia 1991 r. wskazał również, że komornik podczas dokonywania swoich czynności może kierować się domniemaniem, że dana rzecz ruchoma znajduję się co najmniej we współposiadaniu przez dłużnika egzekwowanego i w związku z tym może z niej dokonać egzekucji.

Egzekucja z nieruchomości

            Przy dokonaniu zajęcia z nieruchomości, komornik dokonuje na wniosek wierzyciela tzw. opisu i oszacowania dzięki czemu następnie biegły sądowy – rzeczoznawca wycenia zajętą nieruchomość i podaję jej cenę rynkową. Należy podkreślić tutaj, iż po dokonaniu zajęcia przez komornika, dalsze czynności dłużnika co do nieruchomości np. sprzedaż, nie mają żadnego wpływu na kolejne etapy postępowania co oznacza, że czynności komornika są skuteczne tak samo względem dłużnika jak i nabywcy.

Egzekucja z wynagrodzenia za prace, rachunku bankowego, świadczeń emerytalno-rentowych ZUS, czy innych wierzytelności

            Podejmując ten sposób wyegzekwowania należności od dłużnika, komornik zawiadamia pracodawcę, bank czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny podmiot na rzecz którego zobowiązany świadczy usługi, wykonuje zlecenie o tym, że dokonuję zajęcia z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego względem dłużnika. Z potrącenia komornik dokonuję podziału pomiędzy wierzycielami wliczając w to swoje koszty.

Rodzaj umowy o prace a wysokość zajęcia

            W przypadku, gdy zobowiązany dłużnik zarabia minimalną krajową aktualnie jest to wynagrodzenie w wysokości 2 800 zł brutto co daję  2 064 zł netto miesięcznie, komornik nie może podjąć czynności w celu wyegzekwowania należności, jednak tak jak opisano wyżej wyjątek stanowi zobowiązanie alimentacyjne. Istnieje także maksymalny próg do jakiego komornik może zająć pensję – dla dłużników alimentacyjnych maksymalnie 60 % i 50% w przypadku pozostałych dłużników. Jeżeli do wynagrodzenia za pracę otrzymujemy premię uznaniową, traktowana jest ona jako kwota powiększająca nasze zarobki i pomimo, że zarabiamy najniższą krajową to ta premie w całości może zostać nam potrącona w związku z zajęciem komorniczym.

            W sytuacji kiedy to pracujący dłużnik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin, kwota wolna od potrącenia obliczana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu wypełniania obowiązków zawodowych. Dla lepszego zrozumienia i zobrazowania poniżej znajduję się tabela z dokładnymi danymi:

Wymiar czasu pracy Kwota chroniona przed zajęciem
Cały etat 2.800 zł (2.064 zł netto)
Pół etatu 1.400 zł (1.031 zł netto)
¼ etatu 700 zł (515,5 zł netto)
¾ etatu 2.100 zł (1546,5 netto)

Polecane artykuły