Zajęcie pensji przez komornika w 2021 roku

Zajęcie pensji komornika w 2021 roku

,,Zajęcie komornicze’’ to wyrażenie, które wywołuję w ludziach bardzo negatywne emocje, takie jak; stres, złość, smutek itp. Dodatkowo w przypadku, gdy zarabiamy najniższą krajową pojawia się pytanie ,,z czego będę żyć ?’’.

Zacznijmy od odpowiedzi na zadane wyżej pytanie. Otóż niezmiennie od 2004 r. obowiązuję przepis z którego treści wynika, że kwotą wolną od potraceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek i wpłat do pracowniczego planu kapitałowego, stanowi o tym art. 871 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Należy pamiętać, że alimenty stanowią wyjątek. Mogą być dochodzone przy pomocy egzekucji komorniczej, pomimo iż zobowiązany do ich płacenia zarabia najniższą krajową.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a wysokość zajęcia

Jak wiemy, w ostatnich latach wzrost minimalnego wynagrodzenia był bardzo dynamiczny i niósł ze sobą wiele konsekwencji. Jedną z nich jest bez wątpienia wzrost cen za towary i usługi. Poniżej znajduję się tabela, która ma na celu zobrazowanie wzrostu minimalnego wynagrodzenia na przestrzeni ostatnich 6 lat;

Okres 1 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku
Kwota wynagrodzenia 1850 zł 1480 zł (I rok pracy)
Okres 1 stycznia 2017 r – 31 grudnia 2017 roku
Kwota wynagrodzenia 2000 zł
Okres 1 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku
Kwota wynagrodzenia 2100 zł
Okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku
Kwota wynagrodzenia 2250 zł
Okres 1 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku
Kwota wynagrodzenia 2600 zł
Okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
Kwota wynagrodzenia 2800 zł

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Co warto również nadmienić, w lipcu b. r. rząd przyjął propozycje minimalnego wynagrodzenia na rok 2022. W efekcie miałoby ono wynosić 3 tysiące zł brutto.

Długi alimentacyjne

W praktyce wiele osób uchyla się od płacenia alimentów. Co więcej, nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie niesie za sobą niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego. Co prawda już po dwóch miesiącach kiedy to komornik stwierdza bezskuteczność prowadzenia egzekucji, osoba uprawniona do pobierania alimentów może złożyć wniosek w urzędzie miasta o ustalenia prawa do pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

W przypadku kiedy komornik podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu alimentów, mało kto wie, że może on zająć nawet do 60 procent wynagrodzenia takiego dłużnika. W takim przypadku komornik kontaktuję się z pracodawcą w celu poinformowania go o zajęciu wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo zobowiązuje go do przekazywania ustalonej części pensji na rzecz spłaty zobowiązania alimentacyjnego. Zaś pracodawca, który sprzeciwi się i nie będzie chciał współpracować może zostać ukarany karą grzywny do 5 000 tysięcy złotych. Od grudnia 2019 r. pracodawca jest zobowiązany również do przekazywania informacji o dochodach takiego dłużnika do ZUS nie mniej niż raz w miesiącu. To ułatwia i przyspiesza czynności jakie podejmuje komornik w celu uzyskania tych informacji.

Sposoby zajęcia komorniczego

W celu wyegzekwowania należności z tytułu alimentów komornik może podjąć następujące czynności:

Egzekucja z ruchomości

Jak stanowi art. 845 § 2 KPC zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Z kolei § 2a tego samego przepisu mówi nam o tym, że w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością. Co do zasady komornik może prowadzić egzekucję ze wszystkich ruchomości dłużnika. Jednakże istnieją ruchomości, które z przyczyn humanitarnych i społecznych komornik zająć nie może, a są to między innymi: pościel, bielizna, przedmioty urządzenia domowego, ubranie codzienne itp.

Czytaj również – Zajęcia komornicze.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 grudnia 1991 r. wskazał również, że komornik podczas dokonywania swoich czynności może kierować się domniemaniem, że dana rzecz ruchoma znajduję się co najmniej we współposiadaniu przez dłużnika egzekwowanego i w związku z tym może z niej dokonać egzekucji.

Egzekucja z nieruchomości

Przy dokonaniu zajęcia z nieruchomości, komornik dokonuje na wniosek wierzyciela tzw. opisu i oszacowania. Następnie biegły sądowy – rzeczoznawca wycenia zajętą nieruchomość i podaję jej cenę rynkową. Należy podkreślić tutaj, iż po dokonaniu zajęcia przez komornika, dalsze czynności dłużnika co do nieruchomości np. sprzedaż, nie mają żadnego wpływu na kolejne etapy postępowania co oznacza, że czynności komornika są skuteczne tak samo względem dłużnika jak i nabywcy.

Egzekucja z wynagrodzenia za prace, rachunku bankowego, świadczeń emerytalno-rentowych ZUS, czy innych wierzytelności

Podejmując ten sposób wyegzekwowania należności od dłużnika, komornik zawiadamia pracodawcę, bank czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny podmiot na rzecz którego zobowiązany świadczy usługi. W efekcie wykonuje zlecenie o tym, że dokonuję zajęcia z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego względem dłużnika. Z potrącenia komornik dokonuję natomiast podziału pomiędzy wierzycielami wliczając w to swoje koszty.

Rodzaj umowy o prace a wysokość zajęcia

W przypadku, gdy zobowiązany dłużnik zarabia minimalną krajową komornik nie może podjąć czynności w celu wyegzekwowania należności. Natomiast tak jak opisano wyżej wyjątek stanowi zobowiązanie alimentacyjne. Jednak istnieje także maksymalny próg do jakiego komornik może zająć pensję – dla dłużników alimentacyjnych maksymalnie 60 % i 50% w przypadku pozostałych dłużników. Jeżeli do wynagrodzenia za pracę otrzymujemy premię uznaniową, traktowana jest ona jako kwota powiększająca nasze zarobki. Pomimo, że zarabiamy najniższą krajową to ta premie w całości może zostać nam potrącona w związku z zajęciem komorniczym.

W sytuacji kiedy to pracujący dłużnik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin, kwota wolna od potrącenia obliczana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu wypełniania obowiązków zawodowych. W celu lepszego zrozumienia i zobrazowania poniżej znajduję się tabela z dokładnymi danymi:

Wymiar czasu pracy Kwota chroniona przed zajęciem
Cały etat 2800 zł (2.064 zł netto)
Pół etatu 1400 zł (1.031 zł netto)
¼ etatu 700 zł (515,5 zł netto)
¾ etatu 2100 zł (1546,5 netto)

 

Zapraszamy na naszego Facebooka!

Polecane artykuły