Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości?

Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Wiele osób nie będąc w stanie regulować swoich wierzytelności decyduje się na skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej. Warto jednak przed jej ogłoszeniem zorientować się jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości. Szczegóły w artykule poniżej.

Upadłość konsumencka

Zacznijmy od tego czym jest upadłość konsumencka. Mianowicie, jest to procedura przeznaczona dla osób fizycznych mająca na celu oddłużenie osoby zalegającej ze spłatą długów. W wyniku rosnącego zadłużenia, coraz więcej Polaków rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej, aby odzyskać płynność finansową. Obecnie, nawet jeśli dłużnik popadł w zadłużenie w wyniku niedbalstwa, za które ponosi odpowiedzialność, może ubiegać się o ogłoszenie upadłości. Jest to znacznym złagodzeniem procedury w porównaniu do poprzednich lat. Upadłość konsumencka polega na przejęciu majątku przez syndyka i ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Warto zauważyć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie gwarantuje całkowitego umorzenia długów, a jedynie umożliwia ich spłatę zgodnie z ustalonym planem. Należy wskazać, iż nie wszystkie długi mogą być objęte procedurą upadłościową, na przykład długi alimentacyjne bądź kary grzywny.

W przypadku upadłości konsumenckiej kluczowe jest wsparcie profesjonalisty oraz odpowiednie zgłębienie tematu, aby zrozumieć procedurę i jej konsekwencje.

Skutki upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma istotne konsekwencje dla dłużnika oraz jego majątku.

  1. Masa upadłościowa. Wraz z ogłoszeniem upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. Do masy upadłościowej wchodzi majątek dłużnika w dniu ogłoszenia upadłości oraz ten nabyty w trakcie postępowania upadłościowego, z wyjątkami takimi jak niektóre przedmioty niezbędne dla dłużnika i jego domowników.
  2. Utrata możliwości korzystania z majątku. Od dnia ogłoszenia upadłości dłużnik traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości, co oznacza, że nie może bez zgody syndyka dokonywać sprzedaży swojego majątku.
  3. Ograniczony dostęp do wynagrodzenia. Po ogłoszeniu upadłości dłużnikowi pozostaje jedynie część jego wynagrodzenia, a reszta może zostać przeznaczona na spłatę wierzycieli. Ograniczenie to ma na celu zapewnienie, że dłużnik będzie mógł nadal utrzymać się i pokryć swoje podstawowe potrzeby, jednocześnie umożliwiając spłatę długów zgodnie z planem spłaty wierzycieli.
  4. Plan spłaty wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości wszystkie zobowiązania pieniężne dłużnika stają się wymagalne. Następuje sporządzenie przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli, który jest następnie wdrażany przez sąd upadłościowy. Wierzyciele uczestniczący w postępowaniu mają prawo do otrzymania środków z masy upadłościowej zgodnie z planem spłaty.
  5. Jeśli spadek zostanie otwarty po ogłoszeniu upadłości dłużnika, całość spadku wchodzi do masy upadłościowej i służy zaspokojeniu wierzycieli.
  6. Zawieszenie postępowań sądowych i egzekucyjnych. Postępowanie sądowe, administracyjne oraz egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika są zawieszane od dnia ogłoszenia upadłości i mogą być prowadzone wyłącznie przez syndyka lub przeciwko niemu.
  7. Potencjalne trudności w uzyskaniu kredytu. Mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej nadal można starać się o kredyt, należy jednak pamiętać, że informacja o ogłoszeniu upadłości jest przez sąd przekazywana do Biura Informacji Kredytowej. Widnieje ona w bazie BIK przez 10 lat i nie można jej wcześniej usunąć. Co prawda decyzja o przyznaniu kredytu lub pożyczki jest samodzielną decyzją instytucji finansowej, natomiast istnienie wzmianki o upadłości może prowadzić do negatywnej decyzji kredytowej.

Upadłość konsumencka – skutki dla małżonka

Upadłość konsumencka jednego z małżonków może mieć istotne skutki dla drugiego małżonka, zwłaszcza jeżeli para pozostawała w ustroju wspólności majątkowej. Główne konsekwencje to:

  1. Rozdzielność majątkowa. Z chwilą ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje rozdzielność majątkowa między nimi. Oznacza to, każdy z małżonków od tej chwili ma swój własny majątek, a majątek wspólny przestaje istnieć. Wszystkie nowe przedmioty nabyte przez każdego z małżonków wchodzą do ich majątków osobistych. Majątek wspólny natomiast wchodzi do masy upadłości. Zarząd nad nim przejmuje syndyk, który przeznacza majątek wspólny na spłatę długów.
  2. Ograniczenie praw małżonka upadłego. Małżonek, którego partner ogłosił upadłość, nie może dysponować swoim udziałem w majątku wspólnym ani żądać wyłączenia z masy upadłości przedmiotów, które by mu przypadały. Współmałżonek może jedynie zgłosić wierzytelność pieniężną do masy upadłości, jednakże jest ona klasyfikowana w ostatniej kategorii wierzytelności.
  3. Ograniczenie w ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Ustanowienie rozdzielności majątkowej musi nastąpić co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość, aby było skuteczne wobec masy upadłości. W przeciwnym razie syndyk może żądać włączenia do masy upadłości majątku wspólnego.

Polecane artykuły