Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a odpowiedzialność współkredytobiorców i poręczycieli

Upadłość konsumencka - odpowiedzialność współkredytobiorców i poręczycieli

Sytuacja osób zamierzających złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej często powiązana jest z osobami trzecimi. W trakcie postępowania upadłościowego może zrodzić się pytanie, jak ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpłynie na odpowiedzialność współkredytobiorców i poręczycieli? W poniższej publikacji postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest procedurą mającą na celu redukcję długów poprzez umorzenie części lub całości zobowiązań. W praktyce całkowite umorzenie jest rzadkie, zwykle występuje jedynie częściowe. Postępowanie upadłościowe to procedura  sądowa, które ma na celu pomoc osobom fizycznym bez działalności gospodarczej, czyli konsumentom, w uwolnieniu się od zobowiązań finansowych. To opcja dla tych, którzy znaleźli się w sytuacji niewypłacalności. Czyli kiedy nie są w stanie regulować swoich wymagalnych płatności, przestają spłacać pożyczki czy też zalegają z opłatami. Upadłość konsumencka stanowi możliwość uwolnienia się od długów dla niewypłacalnego konsumenta. Umożliwia redukcję lub umorzenie długów, których konsument nie jest w stanie spłacić wobec swoich wierzycieli.

Czytaj więcej – Upadłość konsumencka – zysk czy strata?

Odpowiedzialność współkredytobiorców

Przepisy prawa pozwalają na zaciągnięcie kredytu zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z innymi osobami. Współkredytobiorcy przyjmują w ten sposób odpowiedzialność za spłatę kredytu i obowiązek regulowania zadłużenia w ustalonych ratach i terminach.

Bywa, że ze względu na nieprzewidziane okoliczności życiowe, jeden ze współkredytobiorców traci płynność finansową i nie jest w stanie realizować spłat zaciągniętych zobowiązań. W sytuacji gdy współkredytobiorca ogłosi upadłość konsumencką i sąd ją zatwierdzi, zobowiązania finansowe upadłego stają się wymagalne od daty ogłoszenia upadłości. To oznacza, że ustaje obowiązek spłaty kredytu według wcześniejszego harmonogramu, a całe zadłużenie staje się natychmiast wymagalne.

Sytuacja upadłego nie wpływa na współkredytobiorców. Jeżeli współkredytobiorcy nie wypowiedzieli umowy kredytu, to obowiązuje ich nadal harmonogram spłat zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Upadłość jednego z dłużników powoduje podział sposobu i terminów spłaty zobowiązania na dwa obszary. Pierwszy dotyczy upadłego kredytobiorcy, który spłaca dług zgodnie z nowym planem spłaty wynikającym z ogłoszenia upadłości. Drugi dotyczy kredytobiorcy, który nie ogłosił upadłości i pozostaje zobowiązany do spłaty zgodnie z pierwotną umową. Warto zauważyć również, że w przypadku trudności ze spłatą, kredytobiorca, który nie ogłosił upadłości, ponosi ryzyko wypowiedzenia umowy i wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co nie ma miejsca w sytuacji dłużnika ogłaszającego upadłość.

Odpowiedzialność poręczyciela – upadłość konsumencka

Niektóre wierzytelności są dodatkowo zabezpieczone poprzez poręczenie ze strony na przykład członka rodziny. Zmiana sytuacji dłużnika poprzez ogłoszenie upadłości może rodzić pytania dotyczące sytuacji pomiędzy wierzycielem a poręczycielem.

To może Cię zainteresować – Przedawnienie roszczeń

Kim jest poręczyciel?

Poręczyciel to osoba, która poprzez umowę z wierzycielem zobowiązuje się do spłaty długu, jeśli główny dłużnik przestanie regulować swoje zobowiązania. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie dla wierzyciela, gdyż posiadając poręczyciela, ma drugą osobę, od której może dochodzić należności. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, poręczyciel staje się dłużnikiem solidarnym. To oznacza, że gdy dług staje się wymagalny, czyli przekroczony zostaje termin spłaty, wierzyciel może żądać pełnej lub częściowej spłaty od głównego dłużnika lub bezpośrednio od poręczyciela, zgodnie z jego wyborem.

Sytuacja poręczyciela w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W przypadku gdy dłużnik główny staje się niewypłacalny i ogłasza upadłość, sytuacja poręczyciela wobec wierzyciela pozostaje bez zmian. Oznacza to, że wierzyciel ma prawo skutecznie żądać od niego spłaty długu. Ważne jest zrozumienie, że upadłość ogłoszona przez sąd ma charakter indywidualny i ma zastosowanie jedynie wobec dłużnika głównego. Nawet jeśli podczas postępowania upadłościowego dłużnik zawrze układ z wierzycielem, na przykład w postaci umorzenia części długu, wierzyciel nadal może żądać od poręczyciela spłaty całej sumy, ponieważ umowa zawarta między nimi nie zmienia praw wierzyciela wobec poręczyciela, będącego współdłużnikiem upadłego. Tak samo kształtuje się sytuacja, gdy sąd ustala plan spłaty wierzycieli. Harmonogram spłat dotyczy wyłącznie dłużnika. Nie dotyczy on natomiast poręczyciela, który może zostać wezwany do uregulowania całej wymagalnej sumy zgodnie z pierwotnymi warunkami zobowiązania.

Tak więc ogłoszenie upadłości konsumenckiej oferuje ochronę dla osoby ogłaszającej ją, jednak nie obejmuje ochrony dla jej poręczycieli. W związku z powyższym należy uznać, że sytuacja poręczyciela upadłego konsumenta jest bardzo trudna. Wierzyciel może egzekwować od niego całą kwotę długu. Podczas gdy poręczyciel może domagać się od upadłego tylko tego, co zostało ustalone w planie spłaty wierzycieli. Po wykonaniu planu spłaty, dług upadłego wobec poręczyciela także zostaje umorzony, co oznacza, że upadły jest wolny od zobowiązań. Poręczyciel natomiast może sam stać się niewypłacalny. Upadłość dłużnika często prowadzi do upadłości poręczyciela.

Zapraszamy na naszego Facebooka!

Polecane artykuły