Upadłość spółki cywilnej

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Upadłość spółki cywilnej

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia interesów  ze wspólnikiem. Wyróżnia się prostotą jej prowadzenia, księgowania oraz charakteryzuje się niskimi kosztami jej założenia. W wielu aspektach przeważa nad spółkami osobowymi, natomiast należy pamiętać jakie są konsekwencje zdecydowania się na właśnie taką formę prowadzenia działalności gospodarczej. Czy możliwa jest upadłość spółki cywilnej?

 Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to umowa cywilna zawierana pomiędzy przedsiębiorcami w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a podmiotem wszelkich praw i obowiązków są wspólnicy spółki cywilnej. Spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy, to jej wspólnicy są przedsiębiorcami. Za wszystkie zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają solidarnie jej wspólnicy, całym swoim majątkiem.

Spółka cywilna – proces upadłościowy

W przeciwieństwie do spółek osobowych i kapitałowych, spółka cywilna nie posiada zdolności sądowej, co oznacza, że nie może pozywać oraz sama nie może być pozwana. Zgodnie z treścią art. 5 §1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przepisy ustawy stosuję się do określonych podmiotów, które są przedsiębiorcami. Ze względu na fakt, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, nie posiada zdolności upadłościowej. Zdolność upadłościową mają jedynie wspólnicy spółki cywilnej i to oni są zobowiązani do zgłoszenia wniosku o upadłość. To oni posiadają status przedsiębiorców i ze względu na fakt, że spółka cywilna nie posiada własnego majątku, to oni stają się niewypłacalni. Każdy ze wspólników spółki posiada zdolność upadłościową, bez wyjątku i każdy z nich składa wniosek u ogłoszenie upadłości oddzielnie od innych.

Na zgłoszenie wniosku wspólnicy mają 30 dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Dłużnik, którym w tym przypadku jest wspólnik spółki cywilnej ponosi odpowiedzialność za szkodę, która powstała wskutek nie złożenia wniosku o upadłość w terminie. Kluczowe jest wskazanie, że niezgłoszenie przez przedsiębiorcę wniosku o upadłość w odpowiednim terminie znacznie utrudnia, a nawet uniemożliwia mu ogłoszenie upadłości konsumenckiej, o której informacje znajdziesz w naszych poprzednich artykułach. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest, także wierzyciel osobisty wspólnika spółki cywilnej.

Podstawą ogłoszenia przez sąd upadłości jest stan niewypłacalności dłużnika, czyli stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Sądem właściwym do złożenia wniosku o upadłość jest sąd, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika.

W przypadku ogłoszenia upadłości przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, sąd może połączyć do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe prowadzone wobec wspólników tej spółki. Przemawia za tym fakt, że w praktyce większość przypadków niewypłacalności wspólników spółki cywilnej spowodowanych jest tymi samymi czynnikami. Sąd przesłanki dotyczące ogłoszenia upadłości oceniać będzie w sposób indywidualny w stosunku do każdego z dłużników.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

 Składając wniosek o ogłoszenie upadłości należy pamiętać o skutkach jakie może wywołać ewentualne jej zasądzenie przez sąd. Zgodnie z treścią art. 874 §2 k.c. spółka ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika. Sporne jest  czy upadłość jednego ze wspólników spółki cywilnej prowadzi do jej rozwiązania. Większość znawców prawa uważa, że ogłoszenie upadłości chociażby jednego z kilku wspólników spółki cywilnej, uniemożliwia jej działanie i musi zostać rozwiązana.

Polecane artykuły